Zaproszenie Rada Dzielnicy-1jpgZaproszenie Rada Dzielnicy-2jpg


informacja budynki-1jpgOdpowiedź Prezydenta Miasta


NADZWYCZAJNE POSIEDZENIE RADY DZIELNICY

Na wniosek Przewodniczącego Zarządu - Przewodniczący Rady Dzielnicy zwołuje w dniu 26 marca 2018 roku o godzinie 17.00 NADZWYCZAJNE POSIEDZENIE RADY DZIELNICY.
Porządek posiedzenia:
1 - Stwierdzenie kworum.
2 - Wybór sekretarza.
3 - Zatwierdzenie protokółu z dnia 10 stycznia 2018 r.
4 - Przyjęcie uchwały w sprawie OPŁATY ADIACENCKIEJ.
5 - Oświadczenia.
6 - Zapytania.
7 - Wolne wnioski.
8 - Zakończenie posiedzenia


PIERWSZE POSIEDZENIE RADY DZIELNICY W ROKU 2018.

10 Stycznia odbyło się pierwsze tegoroczne posiedzenie Rady Dzielnicy na którym Radni zatwierdzili sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Strzemieszyce Wielkie za rok 2017 oraz plan pracy na rok 2018.

Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy za rok 2017

Plan pracy Rady Dzielnicy na rok 2018

prev next

Wniosek do Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza o wyznaczenie spotkania z mieszkańcami dzielnicy w sprawie opłaty

adiacenckiej.SPOTKANIE MIESZKAŃCÓW Z WŁADZAMI MIASTA

Rada Dzielnicy Strzemieszyce Wielkie zorganizowała dnia 7 czerwca 2017 roku w Gimnazjum Nr 10 przy ulicy Obrońców Pokoju, zebranie Mieszkańców naszej dzielnicy z Władzami Gminy Dąbrowa Górnicza oraz z Przedstawicielami Miejskiej Policji.
Gminę reprezentowali: Prezydent Miasta Zbigniew Podraza, Z- ca Prezydenta Iwona Krupa, Naczelnicy Wydziałów: Oświaty - Elżbieta Gęca, Ekologii i Rolnictwa – Barbara Lubasz, Inwestycji Miejskich – Rafał Zwoliński, Komunikacji i Drogownictwa – Arkadiusz Grządziel, Dyrektor Miejskiego Muzeum „Sztygarka” – Arkadiusz Rybak. Policję reprezentowali Komendant Miejskiej Policji - insp. Artur Klimek, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego – podkom. Wojciech Chmiel, Z – ca Komendanta Komisariatu Policji w Ząbkowicach – asp. szt. Jacek Piwowarczyk, Dzielnicowy - st. asp. Piotr Lasek, Dzielnicowy asp. szt. Paweł Sadkowski.
W spotkaniu uczestniczyli również: Radni Rady Miejskiej reprezentujący Strzemieszyce , Dyrektorzy Szkół oraz Przedstawiciele Stowarzyszeń i Organizacji z terenu naszej dzielnicy.
Zarząd Dzielnicy odpowiednio wcześniej wystosował pisma do Gminy oraz Policji z prośbą o przygotowanie informacji na tematy, które zostały opracowane wspólnie z Radnymi Rady Dzielnicy po sugestiach i zgłoszeniach mieszkańców tj.:
·       Struktura organizacyjna szkół w Dzielnicy Strzemieszyce w świetle Reformy Oświaty .
·       Stan gospodarki wodno – kanalizacyjnej w naszej dzielnicy – opłata adiacencka.
·       Rozwiązania Gminy mające na celu nie dopuszczenia do kolejnych podtopień posesji przy ulicy Majewskiego oraz innych zagrożonych zalaniem miejsc - udrażnianie i pielęgnacja rowów melioracyjnych.
·       Aktualny stan prac związanych z przebudową budynku Filii Biblioteki Miejskiej Nr 8 oraz planowany termin rozpoczęcia robót na terenie przyszłego Parku „Grabocin” w ramach IV edycji DBP .
·       Plany Gminy dotyczące dalszej poprawy infrastruktury drogowej w naszej dzielnicy.
·       Działania Gminy w zakresie budowy parkingu koło Cmentarza Parafialnego.
·       Działania Gminy w zakresie utrzymania porządku i usuwania nielegalnych wysypisk śmieci.
·       Przedstawienie wyników pomiarów Monitoringu Powietrza w Dąbrowie Górniczej .
·       Działania Gminy dotyczące upamiętnienia Ofiar II Wojny Światowej , których szczątki przetwarzane były w procesach produkcyjnych w Zakładach Chemicznych „Strem” oraz uporządkowania innych miejsc Pamięci Narodowej .
·       Działania Policji dotyczące bezpieczeństwa w naszej dzielnicy.
·       Działania Policji związane z bezpieczeństwem na naszych drogach.
·       Działania Policji mających na celu zmianę organizacji ruchu przy Stacji Paliw „Orlen” umożliwiający wyjazd pojazdom ze stacji paliw w kierunku ul Majewskiego.
·       Działania Policji dotyczące przywrócenia Komisariatu Policji w Strzemieszycach
Na początku spotkania zgłoszone zostały przez uczestników, jeszcze dwa ważne tematy: Inwazja krocionogów na ul. Strzemieszyckiej oraz ograniczenia na linii autobusowej 34.
Zaproszeni Goście omówili wszystkie zagadnienia skierowane wcześniej na piśmie przez Zarząd Dzielnicy oraz odpowiadali na pytania zadawane z sali.

prev next

INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI ZGŁOSZEŃ MIESZKAŃCÓW

W trakcie minionych dwóch lat Działalności Rady Dzielnicy - otrzymaliśmy od mieszkańców około 90 zgłoszeń na temat różnych zaniedbań oraz problemów w naszej
dzielnicy.Radni Rady Dzielnicy przeprowadzali także cyklicznie kontroli na terenie i wszystkie usterki w raz ze zdjęciami kierowano do Urzędu Miejskiego
celem ich usunięcia. Wiele z nich dzięki działaniom Rady Dzielnicy, zostało przez Gminę pozytywnie załatwionych.
Podajemy kilka z nich:
1- Wykonanie ulicznego oświetlenia ledowego na ulicy Jamki.
2- Położenie nowej nawierzchni na najbardziej zniszczonym odcinku ulicy Rodzinnej.
3- Uporządkowanie skweru przy ulicy Stacyjnej.
4- Oczyszczenie zbiorników wodnych i wyznaczenie do wycinki uschniętych drzew w parku "Wywierzyska".
5- Wykonanie Przejść przez jezdnię w miejscach szczególnie niebezpiecznych.
6- Podjęliśmy trudne działania mające na celu utworzenie Parku Rekreacji i Wypoczynku "Grabocin"
7- Kontrola wspólnie ze Strażą Miejską porządku w dzielnicy i zgłaszanie do Wydziału Ekologii i Rolnictwa informacji na temat dzikich wysypisk.
Są to tylko nieliczne przykłady Działalności Rady Dzielnicy - Więcej informacji zawartych jest w korespondencji prowadzonej miedzy Radą Dzielnicy , a Urzędem
Miejskim w Dąbrowie Górniczej , która znajduje się na stronie internetowej Rady Dzielnicy - www.radadzielnicystrzemieszyce.pl
Radni Rady Dzielnicy przyjmują zgłoszenia mieszkańców w każdą środę w godz od 16.00 do 18.00 w biurze rady Dzielnicy przy ulicy Strzemieszyckiej 375.

prev next

PIERWSZE POSIEDZENIE RADY DZIELNICY W ROKU 2017 .

PIERWSZE POSIEDZENIE RADY DZIELNICY W ROKU 2017
DNIA 12 STYCZNIA 2017R. ODBYŁO SIĘ POSIEDZENIE RADY DZIELNICY NA KTÓRYM ZOSTAŁY
ZATWIERDZONE NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
1 - SPRAWOZDANIE RADY DZIELNICY ZA ROK 2016.
2 - PLAN PRACY RADY DZIELNICY NA ROK 2017.
3 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ ZARZĄDU DZIELNICY NA ROK 2017.
Przedstawiciel wodociągów na posiedzeniu Rady.

Dnia 6 września br. odbyło się posiedzenie Rady Dzielnicy,  na które  na zaproszenie Zarządu przybyła przedstawicielka Dąbrowskich Wodociągów , która przedstawiła propozycję zaopatrzenie mieszkańców naszej dzielnicy w wodę pitną na wypadek nadzwyczajnej sytuacji kryzysowej związanej z przerwą w dostawie wody, spowodowaną poważną awarią sieci wodociągowej. Przedstawicielka Wodociągów  zaproponowała, aby wyznaczyć 4 stałe znane mieszkańcom  punkty, w których będą ustawione beczkowozy z wodą pitną. Radni Rady Dzielnicy stwierdzili , że  to rozwiązanie jest niewystarczające - zdaniem radnych ze względu na rozległy teren naszej dzielnicy, takich punktów powinno być  5. Ponadto beczkowozy powinny być ustawione na stałe w znanych mieszkańcom punktach od godziny 6.00 do 15.00 a następnie do godziny 22.00 dowozić wodę  w wyznaczone tereny dzielnicy. Kolejne Spotkanie w tej sprawie wyznaczono na dzień 11 października na najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy.


Spotkanie z przedstawicielami dąbrowskich wodociągów.

Zarząd Dzielnicy Strzemieszyce Wielkie informuje mieszkańców, że na spotkaniu Dąbrowskich Wodociągów z Zarządem Dzielnicy w dniu 9 sierpnia br. przedstawiciele Wodociągów przedstawili propozycję wyznaczenia czterech punktów , w których w przypadku nadzwyczajnej sytuacji kryzysowej zostały by rozmieszczone beczkowozy z wodą pitną, a informacja o rozmieszczeniu beczkowozów była by ogólnie dostępna dla wszystkich mieszkańców .

Mapa takich punktów miała by powstać dla wszystkich dzielnic naszej gminy. W czasie dyskusji Zarząd Dzielnicy oraz obecny na spotkaniu Przewodniczący Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska stwierdzili iż ustawienie beczkowozów na stałe jest niewystarczające. Zdaniem radnych każdy z beczkowozów powinien obsługiwać określony rejon w celu umożliwienia pobrania wody przez osoby : starsze, chore i kalekie. Radni zaproponowali także , aby zwiększono liczbę beczkowozów do 5 gdyż teren naszej dzielnicy jest bardzo rozległy. 

Zarząd stwierdził ponad to, że nie jest upoważniony do podejmowania decyzji w tak poważnej sprawie bez konsultacji z mieszkańcami oraz bez stanowiska Rady Dzielnicy. Zarząd poinformował przedstawicieli wodociągów, że stanowisko Rady Dzielnicy w tej sprawie będzie znane 6 września po posiedzeniu Rady Dzielnicy na którym radni po rozmowach z mieszkańcami podejmą ostateczną decyzję w tej sprawie. 

Kolejne spotkanie w tej sprawie zostało zaplanowane w drugiej połowie września, a uwagi Radnych zostały zapisane w protokole z posiedzenia.

Zarząd Dzielnicy zwraca się z prośbą o nadsyłanie propozycji w tej sprawie na adres e - mail - banasik@radadzielnicystrzemieszyce.plKONTROLA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZEŃ NA  PLACACH ZABAW W NASZEJ DZIELNICY

Komisja w składzie: Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Bogdan Banasik ,Zastępca Przewodniczącego Beata Kasprzyk oraz Członek Komisji Ochrony Środowiska  radny Adam Kopeć dokonali w dniu 1 sierpnia br. kontroli stanu technicznego urządzeń oraz czystości na placach zabaw i w parkach na terenie naszej dzielnicy. Sprawdzono też stan realizacji usuwania dzikich wysypisk i innych zgłoszeń mieszkańców.

Rozmawialiśmy z mieszkańcami , którzy zgłaszali także swoje uwagi i spostrzeżenia , ale ogólnie byli zadowoleni że takie piękne zakątki znajdują się w naszej dzielnicy. Komisja w protokole pokontrolnym zamieściła wszystkie uwagi mieszkańców oraz uwagi komisji, które następnie zostaną skierowane do odpowiednich jednostek organizacyjnych Gminy celem ich usunięcia.

prev next


Prośba o zmianę organizacji ruchu przy stacji Orlen w Strzemieszycach.

Rada wystąpiła z prośbą do Komendanta Policji z prośbą o rozważenie zmiany organizacji ruchu na drodze łączącej DK94 z ulicą Majewskiego. Tak aby umożliwić wyjazd ze stacji benzynowej w stronę Strzemieszyc.

Treść pisma.ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW Z PRZEDSTAWICIELAMI URZĘDU MIEJSKIEGO ORAZ POLICJI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 25 MAJA 2016R.

Dnia 25 maja 2016r. w Gimnazjum nr 10 odbyło się zebranie Mieszkańców dzielnicy z przedstawicielami Urzędu Miejskiego oraz Policji w Dąbrowie Górniczej.

Inicjatorem spotkania był Zarząd Dzielnicy Strzemieszyce Wielkie, który na wniosek Rady zwrócił się z pismem do Prezydenta Miasta Zbigniewa Podrazy. W piśmie tym zawarte zostały pytania dotyczące najważniejszych zagadnień dotyczących naszej dzielnicy, celem przygotowania konkretnych i merytorycznych odpowiedzi. Pytania przygotowali radni R. Dz., biorąc pod uwagę sugestie mieszkańców.

Głównymi tematami przekazanymi do UM były:

  • Gospodarka przestrzenna dzielnicy w oparciu o studium kierunków zagospodarowania oraz planu zagospodarowania przestrzennego.
  • Gospodarka gruntami i nieruchomościami ze szczególnym uwzględnieniem rozbieżności między stanem faktycznym i dokumentami własnościowymi a ewidencją gruntów.
  • Działalność zakładów pracy, których praca uciążliwie lub szczególnie uciążliwie oddziałuję na środowisko w oparciu o wydane decyzje administracyjne.
  • Badanie stanu środowiska oraz stanu zdrowia mieszkańców.
  • Polityka oświatowa dzielnicy.
  • Bezpieczeństwo dzielnicy .
  • Upamiętnienie ofiar II wojny światowej na terenie byłych Zakładów Chemicznych

,, STREM’’.

  • Opłata adiacencka.
  • Dzikie wysypiska .Na zebrania ze strony Urzędu Miejskiego oraz Policji przybyli:

• Z-ca Prezydenta Miasta Pan Pawła Gocyła

• Z-ce Prezydenta Miasta Pani Iwona Krupa

• Sekretarza Miasta Pani Iwona Bednarska

• Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Pani Lila Marek

• Inspektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Pani Agnieszka Matysik

• Naczelnika Wydziału Geodezji I Kartografii Pani Arleta Grzesik

• Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii Pan Paweł Czcionka

• Naczelnik Wydziału Ekologii Rolnictwa Pani Barbara Lubasz

• Naczelnik Wydziału Zdrowia Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej

Pani Joanna Mizera

• Naczelnik Wydziału Oświaty Pani Elżbieta Gęca

• Komendant Straży Miejskiej Pan Radosław Romanek

• Dyrektor Muzeum Miejskiego ,,Sztygarka’’ Pan Arkadiusz Rybak

• Z-ca Komendanta Miejskiej Policji komisarz Rafał Stańka

• Z-ca Komendanta Komisariatu w Ząbkowicach aspirant Jacek Piwowarczyk

• Dzielnicowy aspirant Paweł SadkowskiZebranie, mimo małej liczby uczestników, trwało około 3 godzin - mieszkańcy zadawali również wiele innych pytań dotyczących spraw naszej dzielnicy .prev next
 

Ważne daty


Dyżury Radnych Rady Dzielnicy.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU DZIELNICY BOGDAN BANASIK - PEŁNI DYŻURY W BIURZE RADY DZIELNICY, W KAŻDĄ ŚRODĘ OD GODZINY 16.00 DO 18.00
ADRES BIURA:

ULICA STRZEMIESZYCKA 375 

42 - 530 DABROWA GÓRNICZA - STRZEMIESZYCE WIELKIE

TELEFON KONTAKTOWY - 500022528


Sesja Rady Dzielnicy Strzemieszyce Wielkie.

16 listopad 2018 o godz. 17.00 odbędzie się kolejna sesja Rady Dzielnicy w Przychodni Lekarskiej przy ulicy Strzemieszyckiej 375.


Odpowiedzi na zgłoszenia mieszkańców Dzielnicy Strzemieszyce Wielkie.


Naprawmy.to

Zachęcamy wszystkich, którzy zobaczą jakiś problem w przestrzeni publicznej do zgłoszenia go poprzez serwis Naprawmy.to.


Rada Dzielnicy Strzemieszyce Wielkie