Sprawozdania z pracy Rady Dzielnicy Strzemieszyce Wielkie


Sprawozdanie Rady z realizacji zgłoszeń mieszkańców dzielnicy Strzemieszyce Wielkie

Radni Rady Dzielnicy podczas dyżurów, mających miejsce w każdą środę w biurze rady, przyjęli 52 zgłoszenia mieszkańców. Zgłoszenia dotyczyły bardzo różnych spraw. Najczęściej zgłaszane były sprawy dotyczące infrastruktury drogowej: uszkodzonej nawierzchni, niedrożnych kratek ściekowych, niezabezpieczonych studzienek, oświetlenia ulicznego, braku znaków i tablic informacyjnych, braku oznakowanych przejść przez jezdnie w miejscach szczególnie niebezpiecznych, przycinania gałęzi przy jezdniach i chodnikach, naprawy chodników itp.

Wiele zgłoszeń dotyczyło niedrożnych kanalizacji i niewykoszonych rowów melioracyjnych i przepustów pod drogami. były także zgłoszenia dotyczące uciążliwości związanych z działalnością niektórych zakładów pracy działających na terenie Naszej Dzielnicy.

Zarząd Dzielnicy przeciętnie raz w miesiącu składał zebrane w tym czasie zgłoszenia w formie interpelacji do Przewodniczącej Rady Miejskiej, skąd kierowane były do odpowiednich wydziałów Urzędu Miejskiego.

Urząd Miejski każdorazowo pisemnie informował Radę Dzielnicy o sposobie i terminie załatwienia danej sprawy, lub o przeszkodach uniemożliwiających jej załatwienie.

Zarząd Dzielnicy niezwłocznie po otrzymaniu pisma z UM zamieszczał jego kopię na stronie internetowej rady, a następnie telefonicznie lub osobiście kontaktował się z osobą zgłaszającą sprawę.

Ponadto Zarząd oraz Radni z Komisji Ochrony Środowiska przeprowadzali wizję w terenie w celu sprawdzenia zgłoszenia, a następnie realizacji usuwania usterek.

Zarząd z własnej inicjatywy zgłaszał do wydziału Oczyszczania Miasta sprawy dzikich wysypisk śmieci, a następnie wspólnie z pracownikami tego wydziału przeprowadzał kontrole w terenie. Dzięki takim działaniom kilka takich wysypisk udało się uprzątnąć (przy ul. Grabocińskiej, Majewskiego oraz przy Sroczych Górach).

Składaliśmy również pisma do Wydziału Ekologii i Ochrony Środowiska o usunięcie nielegalnych wysypisk.

W związku z powstawaniem nowych dużych dzikich wysypisk na terenach nie należących do gminy zwróciliśmy się do Pana Prezydenta Miasta z zapytaniem, jak gmina zamierza skutecznie temu przeciwdziałać i zaproponowaliśmy, aby temat ten był jednym z głównych tematów w czasie zebrania z Mieszkańcami Naszej Dzielnicy mającego się odbyć 29 października z inicjatywy Zarządu Dzielnicy.Przewodniczący Zarządu Dzielnicy

Bogdan Banasik


Uchwały Rady Dzielnicy Strzemieszyce


Rok 2018


Rok 2017


Rok 2016


Rok 2015


Rok 2014

Pisma Rady Dzielnicy Strzemieszyce


Pisma wychodzące z Rady Dzielnicy


Pisma przychodzące do Rady Dzielnicy.


Pozostałe pisma związane z działalnością Rady Dzielnicy.

Rada Dzielnicy Strzemieszyce Wielkie