Skład Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska:

Przewodniczący komisji: 

Sławomir Haberka - haberka@radadzielnicystrzemieszyce.pl

Członkowie komisji:

Ewa Gronkowska - gronkowska@radadzielnicystrzemieszyce.pl

Adam Kopeć - kopec@radadzielnicystrzemieszyce.pl

Marcin Młyński - mlynski@radadzielnicystrzemieszyce.pl


PRZEDMIOT DZIAŁANIA KOMISJI

 1. Przedmiotem działania Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska jest w szczególności:
 2. Podejmowanie wielokierunkowych działań na rzecz ochrony środowiska, kierując się obowiązującym prawem, ze szczególnym uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.
 3. Podejmowanie działań, mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń środowiskowych.
 4. Podejmowanie działań na rzecz transportu publicznego, energetyki odnawialnej oraz zagospodarowania i redukcji odpadów.
 5. Podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody i krajobrazu.
 6. Opiniowanie planów, projektów i uchwał związanych z problematyką ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.
 7. Inicjowanie przeprowadzania niezależnych opracowań, studiów, analiz, ekspertyz, raportów i opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów z zakresu ochrony środowiska.
 8. Inicjowanie różnych form edukacji ekologicznej.
 9. Inicjowanie kampanii, projektów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska ochrony przyrody.
 10. Systematyczna analiza i ocena stanu gospodarki komunalnej, w szczególności czystości i warunków sanitarnych dzielnicy, parków, skwerów, ulic, przystanków autobusowych, miejsc pamięci narodowej.
 11. Infromowanie pozostałych członków Rady Dzielnicy na posiedzeniach Rady, lub pocztą elektroniczną o spotkaniach i działaniach komisji.
 12. Składanie sprawozadań ze swojej działalności co 6 miesięcy.

Działania Komisji
KOLEJNA KONTROLA STANU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE DZIELNICY

13 lipca br. Zarząd Dzielnicy przeprowadził kontrole na terenie dzielnicy, mającą na celu realizację usterek infrastruktury drogowej, wskazanych podczas przeprowadzonej dnia 27 kwietnia br. wizji z udziałem pracowników Wydział Komunikacji i Drogownictwa oraz przedstawicieli Zarządu Dzielnicy.
Podczas kontroli stwierdzono że wiele zgłoszonych w czasie ww. wizji spraw, nie zostało jeszcze zrealizowanych. W związku z powyższym Zarząd Dzielnicy zwrócił się ponownie do Przewodniczącej Rady Miejskiej oraz Prezydenta Miasta z prośbą, o interwencje w tej sprawie.

prev next

Podjęte działanie komisji.

Przewodniczący komisji wystosował pismo w sprawie nielegalnych wysypisk do Wydziału Ekologii i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Treść pisma.


Kontrole naszej dzielnicy.

Dnia 27 kwietnia 2016 r. Przewodniczący Zarządu. Dzielnicy oraz radny Adam Kopeć wspólnie z funkcjonariuszami Staży Miejskiej dokonali kolejnej wizji w terenie w miejscach, gdzie powstają dzikie wysypiska . Przewodniczący Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Sławomir Haberka skierował także zawiadomienia na piśmie w tej sprawie do Wydziału Ekologii i Rolnictwa U M . Następnie  razem z przedstawicielami Wydziału Komunikacji i Drogownictwa U M, dokonano kontroli stanu infrastruktury drogowej po okresie zimowym oraz realizacji spraw zgłaszanych przez mieszkańców dzielnicy.

prev next

Dnia 9 kwietnia 2016 roku członkowie Zarządu Dzielnicy oraz Komisji Ochrony Środowiska dokonali wizji na terenie naszej dzielnicy. Kontrola dotyczyła realizacji usuwania usterek zgłaszanych przez mieszkańców. Szczególną uwagę zwrócono na stan infrastruktury drogowej oraz czystość dzielnicy ( dzikie wysypiska) Wszystkie nieprawidłowości i uwagi Zarząd Dzielnicy przekaże do odpowiedzialnych jednostek Urzędu Miejskiego. 

prev next


Zbiórka kasztanów i żołędzi zakończona.

W ubiegły czwartek 8 października, w domku Wspólnoty Leśnej w Sławkowie na Niwie, odbyło się spotkanie dzieci z myśliwymi i leśnikami. Spotkanie było podsumowaniem akcji zbierania kasztanów i żołędzi w dąbrowskiej dzielnicy Strzemieszyce Wielkie. Pomysłodawcą i organizatorem akcji była Komisja Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy w składzie – przewodniczący Sławomir Haberka oraz członkowie Ewa Gronkowska, Adam Kopeć i Marcin Młyński. W akcji wzięły udział dzieci strzemieszyckich szkół podstawowych, z klas drugich, trzecich i czwartych. Zbierano kasztany, żołędzie i orzechy.

Dzieci z własnej inicjatywy przynosiły także warzywa i owoce. Wszystkie zebrane produkty zostały przekazane do Koła Myśliwskiego "Cietrzew", z przeznaczeniem na zimowe dokarmianie zwierząt. Samą akcję poprzedziły, jak również zakończyły, edukacyjne spotkania z myśliwymi i leśnikami, poświęcone życiu zwierząt i jego ochronie.

Dzieci strzemieszyckich szkół zebrały 1500 kg kasztanów, żołędzi i orzechów. Dwóch rekordzistów zebrało – jeden 210 kg, drugi 111 kg kasztanów.

Wszyscy uczestnicy akcji , niezależnie od ilości zebranych plonów, nagrodzonych zostało honorowymi dyplomami przyjaciela zwierząt. Liderzy zbiórki zostali zaproszeni do domku myśliwskiego na pieczenie kiełbasek i tam zostali wyróżnieni albumami, przewodnikami przyrodniczymi oraz upominkami. Wzieli również udział w zabawie połączonej z testem o zwierzętach i roślinach leśnych.

Akcję swoim patronatem objął Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej.

Organizatorzy akcji – Rada Dzielnicy Strzemieszyce Wielkie – podnoszą, że ich intencją było zainteresowanie dzieci i młodzieży problematyką ochrony przyrody, zbliżeniem do natury i przekazanie wzorców dobrych postaw. Powodzenie zbiórki zachęca do jej kontynuowania w latach następnych.

prev next
prev next
 
Rada Dzielnicy Strzemieszyce Wielkie