Skład Komisji Promocji i Rozwoju:

Przewodniczący komisji:


Członkowie komisji:

Ewa Gronkowska - gronkowska@radadzielnicystrzemieszyce.pl

Jolanta Łosicka - losicka@radadzielnicystrzemieszyce.pl

Alicja Cieplak Wiatrowska - alicjacieplak@gmail.com

Bartosz Straszak - b.straszak@op.pl


PRZEDMIOT DZIAŁANIA KOMISJI

Przedmiotem działania Komisji Rozwoju i Promocji Dzielnicy jest w szczególności:

  1. Inicjowanie i analiza polityki i praktyki gospodarowania terenami dzielnicy.
  2. Inicjowanie i analiza problematyki związanej z gospodarką przestrzenną dzielnicy, w szczególności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  3. Analiza i wnioskowanie w zakresie inwestycji miejskich realizowanych w dzielnicy.
  4. Organizowanie i prowadzenie działań promujących dzielnicę na terenie miasta i regionu.
  5. Promowanie i inicjowanie działań  z zakresu programów rewitalizacji.
  6. Promowanie i inicjowanie działań  z zakresu obywatelskiego funduszu partycypacyjnego.
  7. Analiza i wnioskowanie projektów dotyczących Strategii i Rozwoju Miasta Dąbrowa Górnicza oraz innych programów miejskich.
  8. Organizowanie Współpracy z innymi Radami Dzielnic, stowarzyszeniami, a także fundacjami, przedsiębiorstwami, ośrodkami naukowymi w zakresie zadań komisji.
  9. Infromowanie pozostałych członków Rady Dzielnicy na posiedzeniach Rady, lub pocztą elektroniczną o spotkaniach i działaniach komisji.
  10. Składanie sprawozadań ze swojej działalności co 6 miesięcy.
 
Rada Dzielnicy Strzemieszyce Wielkie